Retningslinjer

1. Du har ingen rett til erstatning fra Drammen skisenter AS ved skader du påfører deg selv eller på andre ved utforsykling i Drammen skisenter sine løyper.

2. Det er påbudt med helhjelm i hele anlegget. 

3. Leien er personlig og skal ikke benyttes av andre enn leietaker.

4. Som ansvarlig syklist er du forpliktet til å begrense fart etter vær og føre, øvrige syklister og løypeforholdene. Alle løyper skal besiktiges i rolig tempo slik at evt.

endringer i løypene fra den ene dagen til den andre oppfattes og tas hensyn til.

 

5. Ved grov uaktsomhet står leietaker ansvarlig for ødelagte deler på sykkelen.


 

6. Det er ikke tillatt å kjøre i di sorte løypene med leiesykler. Ødelegges sykkelen i disse løypene skal leier erstatte både reparasjon og evt. deler til kostpris.

 

7. Leveres sykkelen inn til utleier seinere enn avtalt tid må tilleggs-leie påregnes.

 

8. Sykkelen skal leveres tilbake ferdig vasket. Leietaker vil bli belastet med kr. 100,- for vask av sykkel såfremt dette ikke er skikkelig utført.

 

9. Alle sikkerhetsregler i skisenteret/ aktivitetssenteret skal følges. Eventuelle brud på regler eller uaktsomhet kan føre til bortvisning uten rett til refusjon av noe slag og/eller bot på kr 1000,-

10. Alle utleievarer skal leveres tilbake personlig av leietaker.

 

11. Ved eventuelle uhell med sykkel eller personskade ring 455-00545 for assistanse.

RULES

1. You have no right to compensation from Drammen skisenter AS

    for damages that you inflict on yourself or on others when cycling in

    Drammen skisenter's slopes.

 

3. The rent is personal and should not be used by anyone other

    than the tenant.

 

4. As a responsible cyclist, you are obliged to limit speed according

    to the weather, other cyclists and the running conditions. All trails

    should be inspected at a leisurely pace so that any

    changes in the slopes from one day to the other are perceived and

    taken into account.

 

5. In the event of gross negligence, the renter is responsible for

    damaged parts of the bicycle.

 

6. It is not allowed to drive in the black tracks with rental bikes. If the

    bike is destroyed in these tracks, the tenant will replace or repair

    and any parts at cost.

 

7. If the bike is delivered to the bikeshop later than the agreed time,

    additional rent will accrue.

 

8. The bike should be returned washed. The tenant will be charged

    with NOK. 100, - if this is not done properly.

 

9. All safety rules in the ski center / activity center must be followed.

    Any violation of rules or negligence can result in expulsion without

    the right to reimbursement of any kind and / or fine of NOK 1000, -

 

10. All rental items must be returned in person by the tenant.

 

11. In case of any accident involving a bicycle or personal injury call

      +47 455-00545 for assistance.

PARTNERS

COPYRIGHT DRAMMEN SKISENTER AS

ADRESSE:

KRISTIANBRENNERSVEI 140

3029 DRAMMEN